Wyszukaj:
Miejski Dom Kultury w Działdowie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Siedziba placówki
•  Dyrekcja
•  Statut
•  Regulamin wynagradzania
  Działalność bieżąca
•  Sekcje artystyczne
•  Najbliższe imprezy
•  Zapytania ofertowe
•  Oswiadczenie Kontrola Zarzadcza
•  Cennik wynajęcia sprzętu
Pomoc
Statystyki

30597
od 22 grudnia 2003
Informacje ogólne » Regulamin wynagradzania Wersja do druku

Tekst regulaminu

REGULAMIN WYNAGRODZANIA

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DZIAŁDOWIE

I Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie :

 1. art. 77\2 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca1974r ( Dz. U. z 1998r nr 21 poz94 z późn. Zmian.)
 2. art. 27,28,29 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. nr 13 , poz. 123 , z 2002 nr41 poz.364 i z 2003r nr 96 , poz.874 i nr 162 , poz.1568 )
 3. Rozporządzenie Ministra Kultur i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury , prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury ( Dz. U. z 1999r. nr 45 poz.446,. z 2000r. nr 49, poz 574 i z 2001r nr 127 poz. 1396).

§ 2

Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Działdowie.

§ 3

Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

§ 4

Wynagrodzenie dyrektora, w tym premie i nagrody ustala Burmistrz lub jego zastępca na wniosek inspektora ds. zdrowia , kultury i sportu.

§ 5

 

 1. Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia określa regulamin pracy.
 2. Wypłata wynagrodzenia następuje na konto bankowe, chyba , że uprzednio wyrażono na piśmie zgodę dokonania wypłaty w inny sposób lub na rękę innej osoby.

§ 6

Ilekroć w regulaminie jest mowa o najniższym wynagrodzeniu rozumie się to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiący załącznik Nr1do regulaminu.

§ 7

Ustala się:

 1. Tabelę miesięczną stawek wynagrodzenia zasadniczego – zał. Nr 1 oraz tabelę stawek dodatku funkcyjnego- zał. Nr 2
 2. Tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników – stanowi - zał. Nr 3
 3. Regulamin premiowania pracowników Miejskiego Domu Kultury w Działdowie- zał. Nr 4.

§ 8

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

 

 

 

§ 9

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie , jakie otrzymałby gdyby w tym czasie pracował .

 

 

II Ogólne zasady wynagradzania

§ 10

 1. Składniki wynagrodzeń za pracę:

A/ wynagrodzenie zasadnicze

B/ dodatek funkcyjny

C/ premia

D/ dodatek szkodliwy

E/ pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy. /art.81§1 KP /, dodatku wyrównawczego dla pracownicy w ciąży przeniesionej do innej, niżej zaszeregowanej pracy /art.179§2 KP/

F/ dodatek za wieloletnią pracę zwany dodatkiem stażowym.

2. Inne świadczenia związane z pracą:

A/ nagrody jubileuszowe

B/ wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

C/ odprawa emerytalno -rentowa

D/ odprawa pośmiertna

E/ Inne obligatoryjne Świadczenia przysługujące z mocy przepisów prawa pracy.

F/ Jednorazowe nagrody roczne

§ 11

 1. Wynagrodzenia uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe od wysokości wynagrodzenia określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu ( Dz. U. z 2002r nr 200 poz. 1679 ).
 2. Jeżeli wynagrodzenie jest niższe od wysokości najniższego wynagrodzenia , pracownikom przysługuje stosowne wyrównanie wypłacone za okres każdego miesiąca- łącznie z wynagrodzeniem.

§ 12

 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych otrzymują wynagrodzenia zasadnicze określone w umowie o pracę miesięczną stawkę osobistego zaszeregowania.
 2. Osobistego zaszeregowania pracowników dokonuje się na podstawie taryfikatora kwalifikacyjno - płacowego, stanowiącego zał. Nr 2 regulaminu oraz tabel miesięcznych stawek płac zasadniczych pracowników, stanowiących zał. Nr 1 do regulaminu.
 3. Decyzję o zastosowaniu odpowiedniej dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje dyrektor. Dyrektor może podwyższyć maksymalną kategorię lub stawkę zaszeregowania w szczególnie uzasadnionych dobrem zakładu okolicznościach.
 4. Przeszeregowanie pracownika następuje w trybie przewidzianym w ust.3.

§ 13

 1. Stawki miesięczne wynagrodzenia zasadniczego określa zał. Nr 1 do regulaminu. Dotyczą one zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i są wypłacane za pełny czas pracy.
 2. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwotę stawki ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

§ 14

 1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.
 2. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

§ 15

 1. Jeżeli praca określona w umowie o pracę nie wypełnia pracownikowi całkowicie czasu pracy, mogą mu być powierzone doraźnie lub stale czynności uzupełniające.
 2. Za wykonywanie czynności uzupełniających pracownik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

 

 1. Dodatek funkcyjny

§ 16

 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalonego w relacji procentowej do najniższego wynagrodzenia określa zał,. Nr 2 do regulaminu.

 

IV Premia uznaniowa

§ 17

 1. Fundusz premiowy tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.
 2. Fundusz premiowy uruchamia dyrektor w zależności od posiadanych środków w danym miesiącu.
 3. W ramach funduszu premiowego pracownikowi może być przyznana premia naliczana procentowo od płacy zasadniczej w wysokości do 50%.
 4. Premię przyznaje się pracownikowi za czas efektywnie przepracowany.
 5. Przy przyznawaniu premii i ustala jej wysokości uwzględnia się w szczególności :
 • zadania o szczególnym dużym stopniu trudności
 • wykonywanie pracy dodatkowej za osoby nieobecne
 • staranność i sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków.

6. Główna Księgowa informuje dyrektora o zdolności do wypłaty premii

 1. W razie braku środków finansowych lub grożącego przekroczenia planowanego funduszu płac, dyrektor

podejmuje decyzję o nie przyznawaniu premii za dany miesiąc.

 

V Dodatek stażowy

§ 18

 1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach.
 2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się okres poprzedniego zatrudnienia .
 3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy , jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy , od którego zależą uprawnienia pracownicze
 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni które otrzymuje wynagrodzenie . Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny , za którego pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego .
 5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wynagradzania ;
 1. a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym pracownik nabył
 2. prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku , jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
 3. miesiąca.
 1. za dany miesiąc , jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło

pierwszego dnia miesiąca .

 

 

VI Jednorazowe nagrody roczne

§ 19

 1. W ramach środków na wynagrodzenie w funduszu płac , może być tworzony fundusz nagród , w wysokości do 3% funduszu płac.
 2. Nagrody przyznaje Dyrektor zakładu pracy .
 3. Zasady oraz kryteria nagradzania pracowników określa odrębny regulamin wydany przez dyrektora

– zał. nr 5

 

VII Nagrody Jubileuszowe

§ 20

 1. Pracownikowi przysługuje , z zastrzeżeniem ust.2 nagroda jubileuszowa w wysokości :

  A/ 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy

  B/ 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy

  C/ 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy

  D/ 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy

  E/ 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy

  F/ 400% miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy

 2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy , jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy , od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy , do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
 4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
 5. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej , jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
 7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody , a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty , podstawę obliczania nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy , nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 9. Jeżeli w dniu 1 lipca 1996 roku albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresu uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu , pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród , wypłaca się tylko jedną nagrodę – najwyższą .
 10. Pracownikowi , który w dniu 1 lipca 1996 roku , albo w dniu wejścia w życie przepisów , o których mowa w pkt.. 9 , na okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia , a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia , nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości , a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody najwyższej , a kwotą nagrody najniższej.
 11. Przepisy pkt. 9 i 10 mają odpowiednie zastosowanie w razie, gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 m-cy od tego dnia.

 

 

 

 

VIII Odprawa emerytalno-rentowa

§ 21

 1. Pracownikowi spełniającemu warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat.
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli przepracował co najmniej 15 lat
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat
 1. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 2. Okres pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.
 3. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

IX Odprawa pośmiertna

§ 22

 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania bezpośrednio po jego rozwiązaniu zasiłku chorobowego z tytułu choroby, rodzinie przysługuje odprawa w wysokości uzależnionej od okresu zatrudnienia w MDK :
 1. 1 miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat
 2. 3 miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat
 3. 6 miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat
 1. Uprawnieni do odprawy są:
 • małżonek
 • inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej
 1. Jeżeli uprawnionym do odprawy jest jeden członek rodziny, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy kwoty określonej w pkt.1

X Wynagrodzenie za czas choroby

§ 23

Wynagrodzenie za czas choroby naliczane i wypłacane zgodnie i na podstawie ustawy z dnia 18.12.2002r o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 241 , poz. 2074) , 30.10.2002r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. nr. 199 poz. 1673 ) , oraz artykułu 92 KP .

XI Dodatek szkodliwy

§ 24

 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych w wysokości:
 1. do 5% minimalnej stawki – przy pierwszym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości
 2. do 10% minimalnej stawki – przy drugim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości
 3. do 15% minimalnej stawki – przy trzecim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości oraz przy pracach wykonywanych w warunkach w warunkach niebezpiecznych
 1. Zasady przyznawania dodatku określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23.04.1999r w wprawie zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury ( Dz.U. nr 45 poz.446 z późn. zmianami )

XII Postanowienia końcowe

§ 25

Pracownik, który w dniu wejścia w życie regulaminu nie ma wymaganych kwalifikacji może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego stanowiska.

§ 26

 1. Wypłaty wynagrodzeń za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu w stałym ustalonym z góry terminie, określonym w regulaminie pracy.
 2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz akty wykonawcze

§ 28

Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej oraz trybu obowiązującego przy wprowadzeniu regulaminu.

§ 29

Regulamin podaje się do wiadomości pracowników.

§ 30

Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia pracownikom.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

1. Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi

 

Kategoria zaszeregowania

 

Stawki miesięczne w złotych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

610 –700

615 –740

620 –780

625 -820

635 -860

650 -900

665 -950

680 - 1.000

695 - 1.100

715 - 1.200

745 - 1.300

775 - 1.400

815 - 1.500

860 - 1.600

905 - 1.700

950 - 1.800

1.000 - 2.000

1.055 - 2.200

1.110 - 2.600

1.175 - 3.000

1.250 - 3.400

ZAŁĄCZNIK Nr 1A

 

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań

Stanowisko

Stawki godzinowe w złotych

Główny instruktor artystyczny, główny instruktor zespołu

zainteresowań

8,95 - 27,00

Starszy instruktor artystyczny, starszy instruktor

zespołu zainteresowań

6,85 - 16,00

Instruktor artystyczny, instruktor zespołu zainteresowań

5,90 - 14,00

Młodszy instruktor artystyczny, młodszy instruktor

zespołu zainteresowań

5,00 - 12,50


ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA FUNKCJI, KTÓRYCH PEŁNIENIE UPRAWNIA DO DODATKU FUNKCYJNEGO NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

 

Funkcja

Procent

minimalnej

stawki do:

1

Dyrektor

150%

2

Zastępca dyrektora

135%

3

Kierownik zakładu1 (oddziału)

120%

4

Kierownik działu, filii, wydziału

105%

5

Główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmograf

105%

6

Główny specjalista2 i inne samodzielne stanowiska pracy2

105%

7

Zastępca kierownika działu, wydziału

75%

8

Kierownik sekcji

75%

9

Kierownik pracowni

60%

10

, archiwum zbiorów filmowych

50%

1 W strukturze organizacyjnej instytucji.

2 Dodatek przysługuje, jeżeli pracownik na tym stanowisku kieruje zespołem pracowników lub sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek niższego szczebla (poradnictwo, instruktaż).

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Tabela zaszeregowań i wymaganych kwalifikacji na stanowiskach pracy .

lp

stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Kategoria zaszeregowania

1

Dyrektor

Wyższe lub średnie w kierunku pełnionej funkcji 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub udokumentowany dorobek artystyczny

 

XVIII – XXI

2

Główny instruktor Główny specjalista

Wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności wyższe i studia odpowiadające wykonywanej specjalności . 3 lata stażu w zawodzie

 

XVIII – XXI

3.

Główny księgowy

Wyższe lub średnie specjalistyczne. 5 lat pracy w zawodzie

 

XIV – XVII

4.

Starszy specjalista

Wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności lub studium kulturalno – oświatowe lub średnie specjalistyczne . 3 lata pracy w zawodzie

 

XIV – XV

5.

Starszy instruktor

Wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności lub studium kulturalno – oświatowe lub średnie specjalistyczne . 2 lata pracy w zawodzie

 

XIII – XIV

6.

Instruktor

Wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności wyższe i kwalifikacje pedagogiczne lub studium kulturalno – oświatowe

 

XI – XII

7.

Młodszy instruktor

Studium kulturalno – oświatowe lub średnie

 

IX – X

8.

Palacz centralnego ogrzewania

 

Kursy kwalifikacyjne

VII – IX

9.

Bileter

 

 

IV – V

10.

Dozorca , szatniarz , sprzątaczka

 

 

I - IV

 

Załącznik nr 4

REGULAMIN

PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

W MIEJSKIM DOMU KULTURY W DZIAŁDOWIE

 

 

§ 1

W Miejskim Domu Kultury tworzy się fundusz premiowy w ramach środków finansowych na wynagrodzenia osobowe.

§ 2

Wysokość funduszu premiowego wynosi 50% płac zasadniczych od wszystkich zatrudnionych pracowników

§ 3

Prawo do premii przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w MDK, którzy wykonali powierzone im zadania wyjątkowo sumiennie oraz sami wykazali inicjatywę w pracy zawodowej i społecznej.

§ 4

Pracownikom mogą być przyznane premie. Premia ma charakter uznaniowy i w związku z tym pracownicy nie mogą rościć pretensji do wysokości przyznanej premii – bądź nie przyznania jej.

§ 5

Pracownik nie ma prawa do premii w przypadku otrzymanie kary i nagany pisemnej, jak również w przypadku ewidentnego braku troski za powierzone mienie.

§ 6

O ostatecznej wysokości przyznawania premii decyduje dyrektor placówki.

§ 7

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie przed rozpoczęciem okresu , za który premia może być naliczona.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załącznik nr 5

Regulamin przyznawania Nagród pracownikom zatrudnionym w

Miejskim Domu Kultury w Działdowie

§1

W ramach środków na wynagrodzenie w funduszu płac , może być tworzony fundusz nagród , w wysokości do 3% funduszu płac.

§2

 1. szczególnie preferowane będzie:
 • inicjowanie działań służących poprawie jakości pracy i podniesieniu jej wyników,
 • podejmowanie i wykonywanie zadań służących dobrej promocji działalności MDK oraz podniesienie jej prestiżu ,
 • zaangażowanie w pracy społecznej służącej środowisku kulturalnemu .
 1. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest :
 • terminowe i solidne wykonywanie zadań zawartych w przydziale obowiązków ,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy ,
 • aktywne włączanie się do ważnych prac związanych między innymi z organizowaniem imprez i akcji upowszechniających kulturę , itp.
 • przepracowanie w MDK w Działdowie nie mniej niż 1 rok ( dotyczy również pracowników zatrudnionych na zasadzie porozumienia zakładów pracy).

§3

Nagroda naliczana i przyznawana jest w miesiącu grudniu.

§4

Wynagrodzenie otrzymywane w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim odliczane będzie od podstawy do naliczania rocznej nagrody .


Dyrektor


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Sławomir Rutkowski, Data wprowadzenia: 2004-02-16 10:19:20, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2004-02-16 10:31:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3973